KVKK-AYDINLATMA METNİ
Veri sorumlusu sıfatıyla TEZGAH BİLİŞİM tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) uyarınca Dernek amaçlarına bağlı olarak kişisel verilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede
kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle
işlenecektir. Bu kapsamda şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak
ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler
gereğince şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak
erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm
teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, şirketimizin kuruluş sözleşmesinde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda
sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, ilgili mevzuatlar kapsamındaki
hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirketimize üyeliğinizin oluşturulması, şirketimizin sağladığı
hizmetlerden faydalanmanız, şirketimizin üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız,
mevzuata uygun olarak ticari faaliyetler de dâhil olmak üzere ilgili birimlerimiz tarafından gerekli
çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili
kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin
yürütülmesi ile şirketimizin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin kuruluş sözleşmesinde yer alan amaçlar ve çalışma konuları
doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, ilgili mevzuat
kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirketimize üyeliğinizin oluşturulması,
şirketimizin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, şirketimizin üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan
yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere şirketimizin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için
ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, şirketimiz tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından
yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile şirketimizin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin
yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılıya da elektronik ortamda, üyelik formu, web sayfası veya diğer bir
yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel
verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketimizin hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dahil KVKK’nın 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı
maddelerinde belirtilen amaçlarla’da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz, şirketimiz web sayfaları (“TEZGAH BİLİŞİM”) üzerindeki formlar ile KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Üyelik Başvuru Formu’nu kullanarak ilettiğiniz kişisel
verileriniz,şirketimiz üyeliğinizingerçekleştirilmesineyönelik faaliyetlerin yürütülmesi;İletişim Formu’nu
kullanarak ilettiğiniz kişisel verileriniz,iletişim talebiniz üzerine size dönüş sağlanması ve bu doğrultuda
sizlerle iletişimegeçilmesive form üzerindeki notlarınız ile alakalıgerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi
amacıyla; E-bülten Üyeliği Formu dahilinde toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve ilgili birimleri
tarafından etkinliklerve üyelerinin faaliyetlerihakkında sizleri bilgilendiricive tanıtıcıniteliktekibültenlerin
tarafımızailetmişolduğunuz iletişimbilgilerinizeiletilmesiiçin kullanılmaktadır.